Wednesday, October 25, 2006

อ.อัศวิน ปุณศรี (ผู้ก่อตั้งชมรม)


อ.อัศวิน ปุณศรี
6 DAN

ผู้ก่อตั้งชมรมคาราเต้ ม.หอการค้าไทย
นายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย 2549-2550

Sunday, May 28, 2006

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (หนุ่ย 20)


 • สมาชิกชมรมคาราเต้ ม.หอการค้า รุ่นที่ 20
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 9
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA รุ่นที่ 6
 • อดีตนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติ SEA Games 2540
 • ศิษย์เก่าดีเด่น ม.หอการค้าไทย ปี 2550
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย วิชาการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Monday, May 15, 2006

เกรียงไกร แสนพยุหะ (บิลเลียด 13)

เกรียงไกร แสนพยุหะ
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คุณวุฒิสายดำ 1 ดั้ง สายโกจูริว สำนักโกจู-ไก (สาขาประเทศไทย)
 • นักกีฬาคาราเต้-โด ทีมชาติไทย ปีพ.ศ. 2530-2532
 • เหรียญทองแดง การแข่งขันคาราเต้-โด กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 15
 • อดีตประธานชมรมกีฬาคาราเต้-โด จังหวัดสงขลา

Saturday, May 13, 2006

ธีระภาพ เธียรธัญกิจ (โจ้ 22)

ธีรภาพ เธียรธัญกิจ
 • สมาชิกชมรมคาราเต้ ม.หอการค้า รุ่นที่ 22
 • มนุษยศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
 • เจ้าของ Web site My Life My Karate-do
 • ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทย ปี 2553

Monday, February 13, 2006

ทำเนียบสายดำของหอการค้า

ขออนุญาติลงประวัติและรูปเท่าที่มีก่อนนะครับ จะไม่เรียงตามรุ่นและอาวุโส เนื่องจากข้อมูลยังมีไม่มาก หากตกหล่นอย่างไรต้องขออภัยด้วยครับ

OSU!